سیگنال و سیستم آقای صادق احمدی

کلاس سیگنال و سیستم آقای صادق احمدی این هفته یعنی چهارشنبه ۲۲ اسفند برگزار نخواهد و جبرانی آن در سال ۹۸ خواهد بود.لطفا به بقیه افراد کلاس اطلاع رسانی کنید