مرخصی تحصیلی

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل ، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
– مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.
– مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.