حذف نمرات مردودی

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین دوره خواهد یود.
– گذراندن دروس با استفاده از این روش، صرفاً برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی (فارغ التحصیلی) می باشد و مشروطی دانشجو در ترمهای قبل را خنثی نمی کند.
– تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.