معرفی به استاد

اگر دانشجویی در آخرین ترم تحصیلی برای فارغ التحصیلی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با رعایت سقف واحدهای آن ترم می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن ترم یا تابستان بگذراند.
– اگر درس باقیمانده عملی-نظری باشد و قبلا آنرا اخذ کرده و نمره قبولی را نگرفته می تواند آنرا بصورت معرفی به استاد اخذ کند.