مدت مجاز تحصیل

مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی(اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.