دانشجوی ترم آخر

دانشجویی که در حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد دانشجوی ترم آخر محسوب می شود.
– دانشجو در آخرین ترم تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به رعایت پیش نیاز(تقدم و تاخر) هر درس معاف است.
– چنانچه دانشجو در ترم آخر برای دانش آموختگی (فارغ التحصیلی)، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
– در شرایطی که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی ، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.