تعداد واحد مجاز هر ترم

– دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند.
– حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.
– اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک ترم حداقل 17 باشد می تواند حداکثر 24 واحد درسی اخذ نماید.
– چنانچه دانشجو در ترم آخر برای دانش آموختگی (فارغ التحصیلی)، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
– در شرایطی که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی ، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.