تعریف کارشناسی ناپیوسته

دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز می شود و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.