تعریف کارشناسی پیوسته

دوره تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و حداقل با گذراندن 130 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.