تعریف درس جبرانی

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی،گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی مربوطه ضروری است.